arrow scroll top

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

PromoNotes to nie tylko nasza pasja, ale również zobowiązanie.

Historia naszej firmy – PromoNotes sp. z o.o. - rozpoczęła się 30 lat temu od budowy małej drukarni dostarczającej spersonalizowane reklamowe bloczki samoprzylepne na polskim rynku. Od tego czasu przeszliśmy ogromną metamorfozę stając się jednym z największych dostawców produktów promocyjnych wykonanych z papieru w Europie.
Polityka jakości naszej firmy, opiera się na działaniach mających na celu zapewnienie jej stałego rozwoju poprzez produkcję wyrobów, które satysfakcjonują naszych Klientów i jednocześnie są przyjazne środowisku naturalnemu.

Głównymi kierunkami działań związanych z realizacją celów strategicznych w zakresie jakości oferowanych usług są:
• wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez rozwój nowych produktów,

• pełne zadowolenie naszych Klientów poprzez przestrzeganie uzgodnionych z nimi terminów realizacji zamówień oraz wysoką jakość oferowanych produktów,
• uporządkowanie infrastruktury w celu optymalizacji świadczonych usług oraz dostsowanie jej do aktualnycn wymagań prawnych,
• podniesienie jakości i kokurencyjności świadczonych usług poligraficznych przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
• dostosowanie ilości i zakresu świadczonych usług do potrzeb Klientów,
• realizacja zadań statutowych w warunkach stabilności finansowej.

Mając na względzie powyższe PromoNotes sp. z o.o. wdrożyło, utrzymuje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Deklarujemy, iż będziemy w sposób ciągły dążyli do:

• systematycznego doskonalenia systemu zarządzania jakością,
• ciągłego doskonalenia działań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dążenia do stałej poprawy jakości realizowanych usług,
• stałego rozwijania świadomości jakościowej kierownictwa i pracowników, podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,
• zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z oddziaływania na środowisko naturalne,
• zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
• spełniania wymagań przepisów prawnych,
• stałej poprawy stanu BHP w naszej organizacji,
• uwzględniania roli pracowników w systemie zarządzania i ich angażowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

• uwzględniania roli pracowników w systemie zarządzania i ich angażowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zapewnienia niezbędnych środków i zasobów do realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem niniejszej polityki i skutecznym funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
• popierania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i United Nations Global Compact i dążenia do respektowania ich zasad w naszej firmie jak również przez naszych dostawców,
• przestrzegania procedur i wytycznych FSC® dla produkcji certyfikowanych,
• postępowania zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
• harmonijnego współistnienia ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi opartym na modelu zrównoważonego rozwoju zgodnie z United Nations Global Compact, w kontekście ekologicznym, społecznym i etycznym.

Zarząd firmy PromoNotes Sp. z o.o. deklaruje się, że polityka jakości jest zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w organizacji oraz zapewnia warunki i niezbędne zasoby do utrzymywania funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

 

Jakub Rawecki

Dyrektor Zarządzający
Suchy Las, 29/06/2023

 

Przejrzane i zatwierdzone 29 czerwca 2023 r.