arrow scroll top

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADMINISTRATOR

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest PromoNotes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, pod adresem: ul. Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 000088887. Dane kontaktowe: email: biuro@promonotes.pl oraz numer telefonu: +48 61 811 70 28 („Administrator”).

 1. KONTAKT W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym:

rodo@promonotes.pl

 1. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
  1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  2. prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;
  3. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
  4. marketingu produktów i usług własnych Administratora;
  5. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym pliki graficzne, oferty, zamówienia, zapytania;
 1. na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych.

W dowolnym czasie można wycofać oświadczenia o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na wstępie, tj. rodo@promonotes.pl lub klikając odpowiednie pola pod linkiem: https://rodo.promonotes.net.

 1. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE SĄ PRZECHOWYWANE:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  3. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu.
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

Prawa wymienione w pkt a.- f. i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: rodo@promonotes.pl

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty powiązane z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, podwykonawcy Administratora, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Blog

2018

Grudzień

Zapraszamy na targi PSI w Düsseldorfie

09.12.2018

W tym roku targi PSI w Düsseldorfie będą dla nas szczególnym wydarzeniem, gdyż rozpoczynają jubileuszowy rok 2019. Zbliżające się targi są nie tylko doskonałą okazją do zaprezento...

WIĘCEJ

Grudzień

Club of Kids

04.12.2018

Chociaż Club of Notes jest przede wszystkim biznesowym przedsięwzięciem, siecią producentów spersonalizowanych produktów promocyjnych z papieru samoprzylepnego, jego członkowie nie zapo...

WIĘCEJ